Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Stypendia

W ramach programów polsko-ukraińskich na WPiA UJ funkcjonują następujące programy stypendialne:

1. Wymiana Kraków-Kijów (dla studentów i doktorantów  z Polski i z Ukrainy)

2. Fundusz stypendialny (dla uczestników z Ukrainy)

——-

ad 1. Wymiana Kraków-Kijów

– Aktualny nabór i więcej informacji: zob. tu!


Prowadzimy wymianę studentów i doktorantów (aspirantów) pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UJ a Wydziałem Nauk Prawnych Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska. Pobyt uczestników wymiany na partnerskim Wydziale finansowany jest ze stypendium z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. przy WPiA UJ, ufundowanego przez Grupę CAN-PACK. Wymiana z Akademią Kijowsko-Mohylańską przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, mogących wykazać się dorobkiem naukowym (publikacje, udział w konferencjach itp.), aktywnie uczestniczących w działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej.

KMA jest jednym z najbardziej elitarnych uniwersytetów na Ukrainie, nawiązującym do tradycji z XVII w. i reaktywowanym już po odzyskaniu przez Ukrainę niezależności. Akademia jest znana z wysokiego poziomu, nowatorskich metod nauczania oraz licznych kontaktów zagranicznych. Wykłady na Wydziale Nauk Prawnych KMA są prowadzone w języku ukraińskim, niektóre w języku angielskim.
Uczestnicy wymiany otrzymują z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. stypendium umożliwiające pokrycie kosztów podróży i utrzymania w czasie pobytu na partnerskim Wydziale. Wyjazdy możliwe są w następujących terminach dostosowanych do kalendarza akademickiego na obu Wydziałach:
– dla studentów i doktorantów WPiA UJ przebywających w KMA – od 1 do 3 trymestrów, trwających odpowiednio od września do grudnia, od stycznia do kwietnia oraz od maja do czerwca.
– dla studentów i doktorantów (aspirantów) KMA przebywających na WPiA UJ – 1 albo 2 semestry trwające od października do stycznia oraz od lutego do czerwca.

Stypendia na wyjazd do KMA przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, mogących wykazać się dorobkiem naukowym (publikacje, udział w konferencjach itp.), aktywnie uczestniczących w działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej. Preferowane będą osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach, przedstawiające konkretny projekt do zrealizowania w czasie pobytu w Kijowie.
O przyznanie stypendium na wyjazd do Kijowa mogą się ubiegać studenci Wydziału Prawa i Administracji UJ, którzy zaliczyli trzeci rok studiów oraz doktoranci WPiA UJ. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach możliwe jest także przyznanie stypendium studentowi trzeciego roku. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przynajmniej bierna znajomość języka ukraińskiego. W uzasadnionych przypadkach
wystarczająca może być chęć podjęcia nauki tego języka w czasie pobytu w Kijowie. Znajomość innych języków obcych jest mile widziana.

Stypendyści wykazujący się odpowiednimi kwalifikacjami mogą ponadto otrzymać możliwość odbycia praktyki w spółce CAN-PACK S.A.

Koordynatorami wymiany ze strony WPiA UJ są:
dr Katarzyna Pałka, Katedra Prawa Karnego i dr Marek Porzycki, Katedra Polityki Gospodarczej

Rekrutacja uczestników wymiany na kolejny okres jest ogłaszana każdorazowo na stronie Programów Ukraińskich WPiA UJ, a także poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych (ul. Bracka 12, II p.).

——-

ad 2. Fundusz stypendialny

Fundusz Stypendialny Programów Ukraińskich powstał w 2009 r. w celu stworzenia dla ukraińskich uczestników Programów Ukraińskich WPiA UJ możliwości odbywania staży naukowych i pobytów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest w szczególności oferowanie rocznych albo semestralnych pobytów stypendialnych na Wydziale Prawa i Administracji UJ dla najlepszych absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie i Tarnopolu.

Stypendia z Funduszu przyznawane są w miarę dostępności środków, które pozyskiwane są w całości od zewnętrznych ofiarodawców. Dotychczasowe stypendia finansowane były z darowizny prywatnego ofiarodawcy z Liechtensteinu, a następnie z grantu przyznanego przez Fundację Hertiego (Hertie-Stiftung).

Bieżącą działalnością Funduszu zarządzają dr Marek Porzycki, dr Katarzyna Pałka oraz mgr Łukasz Kossacki-Lytwyn.

– Więcej informacji: zob. tu!

Reklamy