Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

LL.M. w Kijowie dla absolwentów SPU

Uwaga: od XI 2013 r. informacje na tej stronie już nie są aktualizowane.

Zapraszamy na stronę Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych UJ:

http://www.law.uj.edu.pl/okspo/pl/llm-ua

Stopień magistra prawa dla studentów zagranicznych na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska” – LL.M.

Począwszy od roku akademickiego 2013/2014 Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (NaUKMA) wprowadza roczny program studiów magisterskich z prawa dla studentów zagranicznych – LL.M. Dla prawników zza granicy program ten jest możliwością poznania ukraińskiego prawa, jak również języka i kultury Ukrainy. Zaświadczeniem uczestnictwa i ukończenia programu będzie dyplom wydany przez jedną z najbardziej prestiżowych uczelni Europy Wschodniej.
NaUKMA oferuje program nauczania na wysokim poziomie, szeroki wybór ogólnych i specjalizacyjnych przedmiotów.
Już od wielu lat studenci Wydziału Prawa NaUKMA zdobywają pierwsze miejsca w ogolnoukraińskich i międzynarodowych konkursach, jak również są stałymi uczestnikami różnorakich programów edukacyjnych oraz stażów zawodowych na terenie Ukrainy i poza jej granicami. Niewielka w porównaniu z innymi uczelniami prawniczymi ilość studentów pozawala na rozwój współpracy pomiędzy wykładowcami i studentami. Wykładowcy znają osobiście każdego studenta i tym samym mają możliwość udzielić studentom dostatniej ilości uwagi. Dodatkowym atutem NaUKMA jest usytuowanie w stolicy Ukrainy, gdzie również swoje siedzimy mają centralne organy państwowe, przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych oraz przodujące ukraińskie i zagraniczne kancelarie prawne, które mają otwarte drzwi dla praktykantów-studentów Wydziału Prawa NaUKMA.

А. Ogólna informacja o programie:
1. Program jest skierowany do absolwentów oraz studentów, którzy ukończyli 4 rok studiów na kierunku „prawo” poza granicami Ukrainy.
2. Proponowany program trwa jeden rok i obejmuje 60 punktów ECTS.
3. Uczestnicy programy oprócz obligatoryjnych winni wybrać przedmioty, które są zawarte w programie przygotowania do egzaminu „specjalisty” i „magistra” (a wyjątkowo „bakalaura”). Oprócz powyższego studenci zobowiązani są do odbycia praktyk organizowanych na Ukrainie (3 ECTS), jak również napisać pracę magisterską (20 ECTS).
4. Ukończenie programu potwierdza dyplom magistra, wydawany przez NaUKMA.
5. Jednym z warunków udziału w programie jest znajomość języka ukraińskiego potwierdzona dokumentem.
6. Bardziej szczegółowa informacja o programie jest dostępna w Uchwale o programie
magisterskim dla studentów zagranicznych (LL.M), uchwalonej Radą Naukową NaUKMA dnia 18 kwietnia 2013 r – „Положення про магістерську програму для іноземних студентів (LL.M.)”.
7. Udział w programie jest odpłatny zgodnie ze stawkami nauczania na NaUKMA dla studentów zagranicznych.
8. Rok akademicki na NaUKMA odbywa się w terminach od 1 września do 28 czerwca.
9. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w programie oraz pytania do NaUKMA należy kierować pod mail:
lawschool@ukma.kiev.ua do dnia 30 czerwca każdego roku.
10. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety.

Zasady udziału w programie dla absolwentów Szkoły Prawa Ukraińskiego UJ (SPU UJ)
1. Zaliczenie przedmiotu „Prawniczy język ukraiński” jest uważane za potwierdzenie znajomości języka ukraińskiego.
2. Zaliczenie całorocznego kursu SPU UJ zalicza się jako 11 punktów ECTS programu magisterskiego NaUKMA.
3. Finansowanie nauki w Kijowie oraz zwolnienie z opłat jest możliwe w ramach istniejących programów wymiany między UJ a NaUKMA, takich jak Fundusz Stypendialny CAN-PACK S.A., Erasmus Mundus (EMERGE oraz IANUS).
4. Absolwenci SPU mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie po zdaniu wszystkich egzaminów w sesji letniej na 4 roku prawa w Polsce.
5. Oprócz wymogów ogólnych, zgłoszenie absolwenta SPU powinno zawierać (kopię):
– zaświadczenia z dziekanatu macierzystego potwierdzające, iż kandydat na dzień zgłoszenia jest na 4 (lub 5) roku prawa albo kopię dyplomu magistra
– dyplom ukończenia SPU (w przypadku zaliczenia jedynie przedmiotu „Prawniczy język ukraiński” – certyfikat zaliczenia).
6. Po przyjęciu na program LL.M w Kijowie, student, który w dniu zgłoszenia nie ukończył jeszcze 4 roku studiów w Polsce, winien do dnia 15 października dostarczyć zaświadczenie z dziekanatu macierzystego wydziału prawa i administracji świadczące o zaliczeniu studenta na 5 rok.
7. Zgłoszenie absolwentów SPU do udziału w tym programie są przyjmowane do dnia 30 czerwca każdego roku.
8. Zgłoszenia oraz pytania dotyczące programy LL.M prosimy kierować jednocześnie na adres NaUKMA oraz SPU UJ.

———————————————-

Załączniki (w jęz. ukr.) / Додатки

LL.M.-АНКЕТА

LL.M.-ПЛАН_НАВЧАННЯ

LL.M.-ПОЛОЖЕННЯ

———————————————-

 

Ступінь магістра з права для іноземних студентів у Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» – LL.M.

Починаючи із навчального року 2013/2014 Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) вводить однорічну магістерську програму з права для іноземних студентів – LL.M. Для іноземних правників програма ця має стати можливістю пізнання українського права, а також української мови та культури. Підтвердженням участі та закінчення програми буде диплом виданий одним із найбільш престижних навчальних закладів Східної Європи.
НаУКМА пропонує висококваліфіковану програму навчання, широкий вибір як загальних, так і вузькоспеціалізованих навчальних дисциплін.
На протязі багатьох років студенти правничого факультету НаУКМА є переможцями всеукраїнських та міжнародних конкурсів, а також постійними учасниками різного роду навчальних програм та професійних стажувань як в України, так і закордоном. Незначна, порівняно з іншими юридичними навчальними закладами, кількість студентів дозволяє розвивати співпрацю між викладачами та студентами, викладачі мають можливість приділити час кожному із них. Додатковою перевагою НаУКМА є розташування в столиці України, де знаходяться усі вищі державні органи, представництва міжнародних організацій та провідні українські та світові юридичні фірми, котрі завжди раді бачити у ролі своїх практикантів студентів правничого факультету НаУКМА.

А. Загальна інформація про програму:
1. Програма скерована до випускників та студентів, які закінчили чотирьохрічний курс навчання за спеціальністю «право» за межами України.
2. Пропонована програма триватиме один рік і передбачає отримання 60 ECTS.
3. Учасники програми окрім обов’язкових повинні вибрати предмети, які є частиною освітньої програми підготовки спеціалістів та магістрів (у виняткових випадках – бакалаврів). Окрім цього студенти мають обов’язок відбути організовану на Україні практику (
3 ECTS), а також написати магістерську роботу (20 ECTS).
4. Закінчення програми підтверджується дипломом магістра виданим від імені Києво-Могилянської Академії.
5. Однією з умов вступу є знання української мови, яку слід підтвердити документально.
6. Більш детальну інформацію про програму можна прочитати в Положенні про магістерську програму для іноземних студентів (
LL.M.), затвердженому Вченою радою НаУКМА від 18.04.2013 р.
7. Участь у програмі оплачується згідно зі ставками оплати за навчання в Академії передбаченими для іноземних студентів. Звільнення з цієї оплати передбачені в рамках міжнародних програм, стороною яких є Академія.
8. Навчання в Академії відбувається у термінах з 1 вересня по 28 червня відповідного навчального року.
9. Подання на програму та запитання до НаУКМА просимо надсилати за адресою –
lawschool@ukma.kiev.ua до 30 червня кожного року.
10. Подання здійснюється шляхом заповнення анкети.

Б. Правила участі для випускників Школи українського права в Яґеллонському університеті (ШУП ЯУ)
1. Зарахування предмету «Юридична українська мова» який проводиться в Кракові вважається підтвердженням знання української мови.
2. Зарахування цілорічного курсу ШУП ЯУ зараховується як 11 ECTS магістерської програми НаУКМА.
3. Фінансування навчання в Києві та звільнення з плати за навчання можливе в межах існуючих програм обміну між ЯУ і НаУКМА, таких як Стипендійний фонд CAN-PACK S.A., Erasmus Mundus
(EMERGE та IANUS).
4. Випускники ШУП можуть подаватися на участі в цій програмі за умови здачі всіх екзаменів у літній сесії з 4 курсу права в Польщі.
5. Окрім загальних умов, подання випускника ШУП повинно містити (копію):
– довідку від деканату його факультету про те, що кандидат у день подання навчається на 4 (або 5) курсі за спеціальністю «право» або копію диплому магістра;
– диплом про закінчення ШУП (у випадку зарахування лише предмету «Українська юридична мова» – сертифікат про зарахування цього предмету).
6. Після прийняття на програму LL.M. у Києві студент, який у день падання ще не закінчив 4 курсу навчання в Польщі, повинен до 15.10. подати довідку з деканату польського факультету права та адміністрації про те, що його зараховано на 5 курс навчання.
7. Подання випускників ШУП на участь у цій програмі приймаються до 30.06 кожного року.
8. Подання та запитання щодо програми LL.M просимо надсилати одночасно на адрес НаУКМА та ШУП ЯУ.

Reklamy