Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘Regulamin Szkoły we Lwowie’ Category

Regulamin Szkoły we Lwowie

Regulamin Szkoły we Lwowie

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

REGULAMIN SZKOŁY PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO

przy Lwowskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki

1. W ramach Szkoły odbywa się kurs prawniczego języka polskiego oraz kursy z zakresu prawa polskiego i europejskiego wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie więcej niż dwanaście i nie mniej niż siedem.

2. Strona ukraińska przeprowadza nabór do Szkoły oraz określa w porozumieniu ze stroną polską liczbę uczestników.

3. Kurs prawniczego języka polskiego trwa cztery miesiące (I semestr roku akademickiego) i obejmuje ok. 45 jednostek lekcyjnych po 90 minut. W roku akademickim 2007/2008 liczba jednostek lekcyjnych wynosi wyjątkowo ok. 25. Kurs językowy będzie prowadziła osoba uzgodniona przez strony. Kurs językowy zakończy się zaliczeniem.

4. Kursy z przedmiotów prawniczych będą obejmowały wykład z wybranych przez wykładowców zagadnień prawa polskiego i europejskiego. Przedmioty prawnicze będą prowadzili wykładowcy wskazani przez stronę polską. Będą oni odpowiedzialni za merytoryczny program zajęć. Każdy wykład będzie trwał ok. 7 godzin po 60 minut.

5. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość wysyłania studentom materiałów pocztą elektroniczną.

6. Uzupełnieniem każdego wykładu mogą być ćwiczenia. Ćwiczenia do każdego kursu będą trwały po 90 minut. Ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu tematyki wykładu, powtórzeniu materiału i przygotowaniu do egzaminu. Ćwiczenia będą prowadziły osoby wskazane przez stronę ukraińską w porozumieniu ze stroną polską.

7. Wykłady odbywać się będą w sali Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie w piątki w godz. 17.00 do 20.00 i w soboty w godz. od. 10.00 do 14.00. Dokładne godziny prowadzenia zajęć mogą zostać zmienione wspólną decyzją Kierowników Szkoły obu Stron.

8. Każdy kurs zakończony zostanie pisemnym egzaminem. Egzamin zostanie przygotowany i sprawdzony przez osobę prowadzącą kurs. Czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. Preferowana jest forma praktycznego kazusu, przy rozwiązywaniu którego studenci będą mogli dysponować wszystkimi materiałami. Za przygotowanie pytań i poprawienie prac odpowiedzialna jest strona polska. Za umożliwienie warunków przeprowadzenia egzaminu oraz kontrolowanie jego przebiegu odpowiedzialna jest strona ukraińska.

9. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów jest taka, jaka obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Końcowa ocena ze Szkoły zostaje przeliczona na odpowiednią ocenę według skali obowiązującej w Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie.

10. Po wyczerpaniu programu wykładów przeprowadzony zostanie egzamin końcowy obejmujący całość materiału, który zostanie przeprowadzony na analogicznych zasadach jak egzaminy z poszczególnych przedmiotów, z tym że może zostać przeprowadzony w formie egzaminu ustnego. Termin egzaminu końcowego zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed proponowaną datą jego przeprowadzenia.

11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

a) ukończenie kursu językowego zaliczeniem,

b) uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów objętych w danym roku programem Szkoły. Dopuszczenie do egzaminu ustnego nastąpi jednak także, gdy uczestnik nie przystąpi albo uzyska oceny negatywne z maksymalnie trzech przedmiotów spośród wszystkich objętych programem Szkoły w danym roku.

12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich części tego egzaminu.

13. Końcowa ocena ze Szkoły składa się w 1/3 części ze średniej z siedmiu najlepszych uzyskanych przez uczestnika Szkoły ocen z egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów, a w 2/3 z oceny z egzaminu końcowego.

14. Strona polska dołoży starań aby najlepszym absolwentom Szkoły zaproponować uczestnictwo w programie praktyk w Polsce, jednak nie gwarantuje że takie praktyki się odbędą. Studenci, którzy byli już uczestnikami programu praktyk w latach poprzednich nie mogą z niego skorzystać ponownie.

15. Ukończenie kursu językowego jak i przedmiotów prawniczych zostanie stwierdzone w świadectwie ukończenia Szkoły.

16. Naruszenie przez uczestnika Szkoły reguł egzaminu równoznaczne jest z negatywną oceną z danego przedmiotu.

17. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne przeprowadzone zostaną również, oprócz wykładów i ćwiczeń, w formie kilkudniowego seminarium, które odbędzie się w Polsce. Tematykę seminarium uzgadniają Kierownicy Szkoły obu stron.

18. W miarę możliwości technicznych dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone jako interaktywne telekonferencje przez Internet.

19. W przypadku kolizji zajęć Szkoły z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, studenci-uczestnicy zajęć Szkoły nie będą ponosić negatywnych konsekwencji nieobecności na zajęciach obowiązkowych.

Reklamy

Posted in Regulamin Szkoły we Lwowie | Możliwość komentowania Regulamin Szkoły we Lwowie została wyłączona