Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘Regulamin Szkoły w Tarnopolu’ Category

Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu

Posted by aleksandrajanowska w dniu 31 marca 2011

REGULAMIN SZKOŁY:

1. W ramach programu Szkoły prowadzone są: kurs prawniczego języka polskiego oraz kursy z zakresu m.in. prawa europejskiego, cywilnego i gospodarczego wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie więcej niż dwanaście i nie mniej niż siedem. Program Szkoły prowadzony jest każdorazowo przez okres jednego roku akademickiego.

2. Strona ukraińska przeprowadzi nabór do Szkoły oraz określi w porozumieniu ze  stroną polską liczbę uczestników. Przyjęcie do Szkoły nie oznacza automatycznego przyjęcia na praktyki zawodowe organizowane w Polsce po ukończeniu Szkoły.

3. Kurs prawniczego języka polskiego trwa ok. 4 miesięcy, w wymiarze godzin ustalonym w porozumieniu przez Kierowników Szkoły z obu stron. Kurs językowy prowadzi osoba uzgodniona przez strony. Kurs językowy kończy się egzaminem. W przeprowadzeniu egzaminu mogą brać  udział osoby wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

4. Kursy z przedmiotów prawniczych obejmują wykłady z wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego. Wykłady prowadzą wykładowcy wskazani przez stronę polską. Wykładowcy są odpowiedzialni za merytoryczny program zajęć, który zostaje uzgodniony z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

5. Kurs nie może trwać krócej niż łącznie 420 minut. Kurs trwa co najmniej dwa dni.

6. Strona ukraińska zapewnia możliwość udziału studentów w zajęciach Szkoły także w razie kolizji z obowiązkowymi zajęciami na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu. W wypadku takim student Szkoły zostaje uznany za zwolnionego z obowiązku obecności na zajęciach obowiązkowych kolidujących z programem Szkoły. Studenci Szkoły nie będą w takich przypadkach ponosić negatywnych konsekwencji nieobecności na zajęciach obowiązkowych, w szczególności w postaci kar finansowych.

7. W miarę możliwości technicznych dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone jako interaktywne telekonferencje przez Internet.

8. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone także w języku angielskim. Ocena z zajęć w języku angielskim nie może mieć negatywnego wpływu na ocenę końcową z całości programu.

9. Studenci winni posługiwać się pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość przesyłania studentom materiałów dydaktycznych tą drogą komunikowania. Strona ukraińska zapewni wykładowcom dostęp do Internetu.

10. Uzupełnieniem każdego wykładu mogą być ćwiczenia. Ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu tematyki wykładu, powtórzeniu materiału i przygotowaniu do egzaminu. Ćwiczenia będą prowadziły osoby wskazane przez stronę ukraińską w porozumieniu ze stroną polską.

11. Każdy kurs zakończony zostanie pisemnym egzaminem. Egzamin odbędzie się w tygodniu następującym bezpośrednio po kursie, nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu kursu. Egzamin zostanie przygotowany i sprawdzony przez osobę prowadzącą kurs. Czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. Preferowana jest forma praktycznego kazusu, przy rozwiązywaniu którego studenci będą mogli dysponować wszystkimi materiałami. Za przygotowanie pytań i poprawienie prac odpowiedzialna jest strona polska. Za umożliwienie warunków przeprowadzenia egzaminu oraz kontrolowanie przebiegu egzaminu odpowiedzialna jest strona ukraińska.

12. Skala ocen jest taka, jaka obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zasady punktacji ustala każdorazowo wykładowca danego przedmiotu w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

13.  Po zakończeniu programu wykładów przeprowadzony zostanie egzamin końcowy obejmujący całość materiału. Preferowana jest forma ustna egzaminu. Termin egzaminu końcowego zostanie ustalony przez stronę polską w porozumieniu ze stroną ukraińską i podany co najmniej na trzy tygodnie przed proponowaną datą jego przeprowadzenia. Nie przewiduje się egzaminu poprawkowego ani terminów dodatkowych. Nieprzystąpienie przez studenta do egzaminu w powyższym terminie uznaje się za rezygnację przez niego z uczestnictwa w Szkole.

14.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

a. ukończenie kursu językowego z pozytywną oceną,

b. uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów ze wszystkich przedmiotów objętych w danym roku programem Szkoły.

Dopuszczenie do egzaminu ustnego nastąpi jednak także, gdy uczestnik nie przystąpi albo uzyska oceny negatywne z maksymalnie dwóch przedmiotów spośród wszystkich objętych programem Szkoły w danym roku. Student musi jednak zdać egzamin z kursu językowego. Średnia ocen z najlepiej zdanych przez studenta 8 egzaminów stanowi 1/3 części oceny z egzaminu końcowego. Na pozostałe 2/3 części oceny składa się wynik egzaminu ustnego.

15. Strona polska dołoży wszelkich starań, aby najlepszym absolwentom Szkoły zaproponować uczestnictwo w programie praktyk zawodowych w Polsce, jednak nie gwarantuje, że takie praktyki się odbędą. Studenci, którzy byli już uczestnikami programu praktyk w latach poprzednich, nie mogą z niego skorzystać ponownie.

16. Naruszenie przez uczestnika Szkoły reguł egzaminu (jak w szczególności niedozwolone kontakty z innymi osobami, korzystanie z niedozwolonych materiałów) równoznaczne jest z negatywną oceną z danego przedmiotu. Reguły ustala każdorazowo wykładowca w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

17. Ukończenie kursu językowego, jak i przedmiotów prawniczych, zostanie stwierdzone w świadectwie ukończenia Szkoły.

18. Równolegle do zajęć dydaktycznych studenci przygotowują się do seminarium organizowanego w Polsce na zakończenie każdorazowej edycji Szkoły. Warunkiem przeprowadzenia seminarium jest otrzymanie ze źródeł zewnętrznych odpowiedniej ilości środków finansowych dla pokrycia jego kosztów. Koncepcję seminarium oraz tematy referatów ustala strona polska w porozumieniu ze stroną ukraińską. Koordynację przygotowania referatów prowadzi strona ukraińska w porozumieniu ze stroną polską. W miarę możliwości strona ukraińska zapewnia studentom opiekę naukową nad przygotowywanymi referatami.

Reklamy

Posted in Regulamin Szkoły w Tarnopolu | Możliwość komentowania Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu została wyłączona