Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Archive for the ‘SPPiE (Lwów&Tarnopol)’ Category

Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu

Posted by aleksandrajanowska w dniu 31 marca 2011

REGULAMIN SZKOŁY:

1. W ramach programu Szkoły prowadzone są: kurs prawniczego języka polskiego oraz kursy z zakresu m.in. prawa europejskiego, cywilnego i gospodarczego wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie więcej niż dwanaście i nie mniej niż siedem. Program Szkoły prowadzony jest każdorazowo przez okres jednego roku akademickiego.

2. Strona ukraińska przeprowadzi nabór do Szkoły oraz określi w porozumieniu ze  stroną polską liczbę uczestników. Przyjęcie do Szkoły nie oznacza automatycznego przyjęcia na praktyki zawodowe organizowane w Polsce po ukończeniu Szkoły.

3. Kurs prawniczego języka polskiego trwa ok. 4 miesięcy, w wymiarze godzin ustalonym w porozumieniu przez Kierowników Szkoły z obu stron. Kurs językowy prowadzi osoba uzgodniona przez strony. Kurs językowy kończy się egzaminem. W przeprowadzeniu egzaminu mogą brać  udział osoby wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

4. Kursy z przedmiotów prawniczych obejmują wykłady z wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego. Wykłady prowadzą wykładowcy wskazani przez stronę polską. Wykładowcy są odpowiedzialni za merytoryczny program zajęć, który zostaje uzgodniony z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

5. Kurs nie może trwać krócej niż łącznie 420 minut. Kurs trwa co najmniej dwa dni.

6. Strona ukraińska zapewnia możliwość udziału studentów w zajęciach Szkoły także w razie kolizji z obowiązkowymi zajęciami na Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu. W wypadku takim student Szkoły zostaje uznany za zwolnionego z obowiązku obecności na zajęciach obowiązkowych kolidujących z programem Szkoły. Studenci Szkoły nie będą w takich przypadkach ponosić negatywnych konsekwencji nieobecności na zajęciach obowiązkowych, w szczególności w postaci kar finansowych.

7. W miarę możliwości technicznych dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone jako interaktywne telekonferencje przez Internet.

8. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone także w języku angielskim. Ocena z zajęć w języku angielskim nie może mieć negatywnego wpływu na ocenę końcową z całości programu.

9. Studenci winni posługiwać się pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość przesyłania studentom materiałów dydaktycznych tą drogą komunikowania. Strona ukraińska zapewni wykładowcom dostęp do Internetu.

10. Uzupełnieniem każdego wykładu mogą być ćwiczenia. Ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu tematyki wykładu, powtórzeniu materiału i przygotowaniu do egzaminu. Ćwiczenia będą prowadziły osoby wskazane przez stronę ukraińską w porozumieniu ze stroną polską.

11. Każdy kurs zakończony zostanie pisemnym egzaminem. Egzamin odbędzie się w tygodniu następującym bezpośrednio po kursie, nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu kursu. Egzamin zostanie przygotowany i sprawdzony przez osobę prowadzącą kurs. Czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. Preferowana jest forma praktycznego kazusu, przy rozwiązywaniu którego studenci będą mogli dysponować wszystkimi materiałami. Za przygotowanie pytań i poprawienie prac odpowiedzialna jest strona polska. Za umożliwienie warunków przeprowadzenia egzaminu oraz kontrolowanie przebiegu egzaminu odpowiedzialna jest strona ukraińska.

12. Skala ocen jest taka, jaka obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Zasady punktacji ustala każdorazowo wykładowca danego przedmiotu w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

13.  Po zakończeniu programu wykładów przeprowadzony zostanie egzamin końcowy obejmujący całość materiału. Preferowana jest forma ustna egzaminu. Termin egzaminu końcowego zostanie ustalony przez stronę polską w porozumieniu ze stroną ukraińską i podany co najmniej na trzy tygodnie przed proponowaną datą jego przeprowadzenia. Nie przewiduje się egzaminu poprawkowego ani terminów dodatkowych. Nieprzystąpienie przez studenta do egzaminu w powyższym terminie uznaje się za rezygnację przez niego z uczestnictwa w Szkole.

14.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

a. ukończenie kursu językowego z pozytywną oceną,

b. uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów ze wszystkich przedmiotów objętych w danym roku programem Szkoły.

Dopuszczenie do egzaminu ustnego nastąpi jednak także, gdy uczestnik nie przystąpi albo uzyska oceny negatywne z maksymalnie dwóch przedmiotów spośród wszystkich objętych programem Szkoły w danym roku. Student musi jednak zdać egzamin z kursu językowego. Średnia ocen z najlepiej zdanych przez studenta 8 egzaminów stanowi 1/3 części oceny z egzaminu końcowego. Na pozostałe 2/3 części oceny składa się wynik egzaminu ustnego.

15. Strona polska dołoży wszelkich starań, aby najlepszym absolwentom Szkoły zaproponować uczestnictwo w programie praktyk zawodowych w Polsce, jednak nie gwarantuje, że takie praktyki się odbędą. Studenci, którzy byli już uczestnikami programu praktyk w latach poprzednich, nie mogą z niego skorzystać ponownie.

16. Naruszenie przez uczestnika Szkoły reguł egzaminu (jak w szczególności niedozwolone kontakty z innymi osobami, korzystanie z niedozwolonych materiałów) równoznaczne jest z negatywną oceną z danego przedmiotu. Reguły ustala każdorazowo wykładowca w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim.

17. Ukończenie kursu językowego, jak i przedmiotów prawniczych, zostanie stwierdzone w świadectwie ukończenia Szkoły.

18. Równolegle do zajęć dydaktycznych studenci przygotowują się do seminarium organizowanego w Polsce na zakończenie każdorazowej edycji Szkoły. Warunkiem przeprowadzenia seminarium jest otrzymanie ze źródeł zewnętrznych odpowiedniej ilości środków finansowych dla pokrycia jego kosztów. Koncepcję seminarium oraz tematy referatów ustala strona polska w porozumieniu ze stroną ukraińską. Koordynację przygotowania referatów prowadzi strona ukraińska w porozumieniu ze stroną polską. W miarę możliwości strona ukraińska zapewnia studentom opiekę naukową nad przygotowywanymi referatami.

Reklamy

Posted in Regulamin Szkoły w Tarnopolu | Możliwość komentowania Regulamin Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Państwowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu została wyłączona

Katalog biblioteki

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

Biblioteka Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego przy Lwowskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki

I. Książki udostępniane na miejscu w bibliotece [czytelnia]:

Prawo cywilne:

1. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2007

2. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2006

3. F. Zoll (red.), Zbiór orzeczeń sądowych do zajęć z prawa cywilnego. Część ogólna, Zakamycze 2006

4. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006

5. W. Czachórski. Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007

6. E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego, wyd. 2, 2005

7. E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 2, 2006

8. W. J. Katner (red.), Prawo cywilne i handlowe w zarysie, Kraków 2006

9. B. Swaczyna, Hipoteka umowna, Warszawa 2007

10. J. Pisuliński, Hipoteka kaucyjna, Kraków 2002

11. J. Skoczylas, Cywilnoprawny obrót nieruchomościami przez cudzoziemców, Warszawa 2005

12. G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007

13. J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005

14. P. Dzienis, Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej, Warszawa 2006

15. J. Parchomiuk, Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, 2007

16. J. Jastrzębski, (wstęp M. Safjan), Odpowiedzialność odszkodowawcza, Warszawa 2007

17. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 2005


Prywatne prawo gospodarcze, prawo spółek:


1. M. Stec, T. Mróz (red.), Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005

2. M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 2007

3. S. Włodyka (red.), Prawo spółek handlowych. Tom 2A i 2B, 2007

4. A. Witosz, Restrukturyzacja spółek handlowych, 2006

5. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjne, 2006

6. Prawo spółek 2006/2007, seria Meritum

7. Z. Ofiarski, Prawo bankowe, Zakamycze 2005

8. A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005


Publiczne prawo gospodarcze:


1. K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007

2. C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i UE, Warszawa 2007


Prawo konstytucyjne:


1. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, 2005

2. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, wyd. 11, 2007

3. B. Szmulik, Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, 2006

4. W. Skrzydło, M. Chmaj, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2005

5. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, 2007

6. L. Bosek, Bezprawie legislacyjne, 2007

7. S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, 2007


Prawo europejskie:


1. J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, Warszawa 2006

2. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2007

3. M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005

4. P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Warszawa 2007

5. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Kraków 2007

6. I. Wróbel, Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Kraków 2007

7. H. Scheller, The European Central Bank. History, Role and Functions, 1st ed., Frankfurt 2004


Prawo i postępowanie administracyjne:


1. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2006

2. Z. Kmieciak (red.), Postępowanie administracyjne w Europie, Kraków 2005

3. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, 2006

4. Z. Kmieciak, Polskie sądownictwo administracyjne, 2006

5. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, 2006

6. M. Wierzbowski, Postępowanie administracyjne ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, 2007

7. M. Kamiński, Nieważność decyzji administracyjnej, Kraków 2006

8. J. Sługocki, Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia ustrojowe, Kraków 2007

9. T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Postępowanie sądowoadministracyjne, 2007

10. A. Maksimczuk, L. Sidorowicz, Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, 2007


Prawo prywatne międzynarodowe:


1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2007

2. M. Wojewoda, Zakres prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Nowa regulacja kolizyjna w konwencji rzymskiej z 1980 r., Warszawa 2007


Prawo międzynarodowe publiczne:


1. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, 2007


Prawo upadłościowe:

1. F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze w zarysie, Zakamycze 2004


Prawo rzymskie:


1. W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, 2005

2. W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przestało istnieć?, Kraków 2003

3. B. Szolc-NArtowski, Digesta justyniańskie. Księga pierwsza., Warszawa 2007


Teoria prawa:


1. M. Soniewicka (red.), J. Stelmach (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Warszawa 2007

2. J. Stelmach, B. Brożek, Metody prawnicze. Logika – analiza – argumentacja – hermeneutyka, Kraków 2006


Varia:


1. F. Zoll, Jaka szkoła prawa?, Warszawa 2004


II. Książki dostępne do wypożyczenia [biblioteka]:


1. Konstytucja RP, wyd. WoltersKluwer – 20 szt.

2. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. Park., seria „”Białe kodeksy” – 20 szt.

3. Kodeks postępowania cywilnego, wyd. Park, broszura – 15 szt.

4. Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. Park, seria „Białe kodeksy” – 31 szt.

5. Kodeks postępowania administracyjnego, wyd. Park, broszura – 5 szt.

6. Kodeks cywilny wyd. Park., seria „”Białe kodeksy” – 25 szt.

7. Kodeks cywilny wyd. Park, broszura – 10 szt.

8. Kodeks spółek handlowych wyd. Park, seria „Białe kodeksy” – 22 szt.

9. Kodeks spółek handlowych wyd. Park, broszura – 15 szt.


Posted in Biblioteka Szkoły we Lwowie | Otagowane: , | Możliwość komentowania Katalog biblioteki została wyłączona

Regulamin Szkoły we Lwowie

Posted by mporzycki w dniu 10 Maj 2008

REGULAMIN SZKOŁY PRAWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO

przy Lwowskim Uniwersytecie Państwowym im. Iwana Franki

1. W ramach Szkoły odbywa się kurs prawniczego języka polskiego oraz kursy z zakresu prawa polskiego i europejskiego wskazane przez Kierownika Szkoły na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak nie więcej niż dwanaście i nie mniej niż siedem.

2. Strona ukraińska przeprowadza nabór do Szkoły oraz określa w porozumieniu ze stroną polską liczbę uczestników.

3. Kurs prawniczego języka polskiego trwa cztery miesiące (I semestr roku akademickiego) i obejmuje ok. 45 jednostek lekcyjnych po 90 minut. W roku akademickim 2007/2008 liczba jednostek lekcyjnych wynosi wyjątkowo ok. 25. Kurs językowy będzie prowadziła osoba uzgodniona przez strony. Kurs językowy zakończy się zaliczeniem.

4. Kursy z przedmiotów prawniczych będą obejmowały wykład z wybranych przez wykładowców zagadnień prawa polskiego i europejskiego. Przedmioty prawnicze będą prowadzili wykładowcy wskazani przez stronę polską. Będą oni odpowiedzialni za merytoryczny program zajęć. Każdy wykład będzie trwał ok. 7 godzin po 60 minut.

5. Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Istnieje możliwość wysyłania studentom materiałów pocztą elektroniczną.

6. Uzupełnieniem każdego wykładu mogą być ćwiczenia. Ćwiczenia do każdego kursu będą trwały po 90 minut. Ćwiczenia będą poświęcone przybliżeniu tematyki wykładu, powtórzeniu materiału i przygotowaniu do egzaminu. Ćwiczenia będą prowadziły osoby wskazane przez stronę ukraińską w porozumieniu ze stroną polską.

7. Wykłady odbywać się będą w sali Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie w piątki w godz. 17.00 do 20.00 i w soboty w godz. od. 10.00 do 14.00. Dokładne godziny prowadzenia zajęć mogą zostać zmienione wspólną decyzją Kierowników Szkoły obu Stron.

8. Każdy kurs zakończony zostanie pisemnym egzaminem. Egzamin zostanie przygotowany i sprawdzony przez osobę prowadzącą kurs. Czas egzaminu nie może przekroczyć 60 minut. Preferowana jest forma praktycznego kazusu, przy rozwiązywaniu którego studenci będą mogli dysponować wszystkimi materiałami. Za przygotowanie pytań i poprawienie prac odpowiedzialna jest strona polska. Za umożliwienie warunków przeprowadzenia egzaminu oraz kontrolowanie jego przebiegu odpowiedzialna jest strona ukraińska.

9. Skala ocen z poszczególnych przedmiotów jest taka, jaka obowiązuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. Końcowa ocena ze Szkoły zostaje przeliczona na odpowiednią ocenę według skali obowiązującej w Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie.

10. Po wyczerpaniu programu wykładów przeprowadzony zostanie egzamin końcowy obejmujący całość materiału, który zostanie przeprowadzony na analogicznych zasadach jak egzaminy z poszczególnych przedmiotów, z tym że może zostać przeprowadzony w formie egzaminu ustnego. Termin egzaminu końcowego zostanie podany co najmniej na trzy tygodnie przed proponowaną datą jego przeprowadzenia.

11. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest:

a) ukończenie kursu językowego zaliczeniem,

b) uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów pisemnych z wszystkich przedmiotów objętych w danym roku programem Szkoły. Dopuszczenie do egzaminu ustnego nastąpi jednak także, gdy uczestnik nie przystąpi albo uzyska oceny negatywne z maksymalnie trzech przedmiotów spośród wszystkich objętych programem Szkoły w danym roku.

12. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich części tego egzaminu.

13. Końcowa ocena ze Szkoły składa się w 1/3 części ze średniej z siedmiu najlepszych uzyskanych przez uczestnika Szkoły ocen z egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów, a w 2/3 z oceny z egzaminu końcowego.

14. Strona polska dołoży starań aby najlepszym absolwentom Szkoły zaproponować uczestnictwo w programie praktyk w Polsce, jednak nie gwarantuje że takie praktyki się odbędą. Studenci, którzy byli już uczestnikami programu praktyk w latach poprzednich nie mogą z niego skorzystać ponownie.

15. Ukończenie kursu językowego jak i przedmiotów prawniczych zostanie stwierdzone w świadectwie ukończenia Szkoły.

16. Naruszenie przez uczestnika Szkoły reguł egzaminu równoznaczne jest z negatywną oceną z danego przedmiotu.

17. W miarę możliwości zajęcia dydaktyczne przeprowadzone zostaną również, oprócz wykładów i ćwiczeń, w formie kilkudniowego seminarium, które odbędzie się w Polsce. Tematykę seminarium uzgadniają Kierownicy Szkoły obu stron.

18. W miarę możliwości technicznych dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą być prowadzone jako interaktywne telekonferencje przez Internet.

19. W przypadku kolizji zajęć Szkoły z obowiązkowymi zajęciami dydaktycznymi na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, studenci-uczestnicy zajęć Szkoły nie będą ponosić negatywnych konsekwencji nieobecności na zajęciach obowiązkowych.

Posted in Regulamin Szkoły we Lwowie | Możliwość komentowania Regulamin Szkoły we Lwowie została wyłączona