Programy Ukraińskie – Українські програми

Wydział Prawa i Administracji UJ – Факультет права та адміністрації Яґеллонського університету

Programy

Programy Ukraińskie to projekty współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z ukraińskimi uczelniami – w Kijowie, Lwowie i Tarnopolu.

KRAKÒW. Na Wydziale Prawa i Administracji UJ działa od r.a. 2010/11  Szkoła Prawa Ukraińskiego, obejmującą regularne przedmioty:
– Ukraiński Język Prawniczy (semestr zimowy),
– Wstęp do Prawa Ukraińskiego (semestr letni).
Wykładowcy prawa ukraińskiego to naukowcy naszych partnerskich uczelni w Kijowie i we Lwowie.

KIJÓW. Prowadzimy od 2006/07 r. wymianę studentów i doktorantów (aspirantów) pomiędzy WPiA UJ a Wydziałem Nauk Prawnych Narodowego Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska. Pobyt uczestników wymiany na partnerskim Wydziale finansowany jest ze stypendium z Funduszu Stypendialnego CAN-PACK S.A. przy WPiA UJ, ufundowanego przez Grupę CAN-PACK Wymiana z Akademią Kijowsko-Mohylańską przeznaczona jest w pierwszej kolejności dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, mogących wykazać się dorobkiem naukowym (publikacje, udział w konferencjach itp.), aktywnie uczestniczących w działalności organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie współpracy polsko-ukraińskiej.

Kolejnym programem prowadzonym na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z udziałem WPiA UJ jest Szkoła Letnia „Prawo w Niemczech”. Program ten jest prowadzony od 2007 r. przez partnerów Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UJ  (Wydziały Prawa z Heidelbergu, Krakowa i Moguncji) przy wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Od r. akad. 2013/14 działa na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej prorgram LL.M., w ramach którego są uznane punkty ECTS uzyskane w ramach SPU UJ.

LWÓW. W roku akademickim 2007/2008 nawiązaliśmy współpracę z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie. Prowadzimy tam Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego. Wykłady w ramach Szkoły prowadzone są w języku polskim przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz zaproszonych wykładowców z innych ośrodków. Pełny cykl zajęć Szkoły, składający się z kursu prawniczego języka polskiego oraz wykładów z przedmiotów prawniczych, trwa jeden rok akademicki. Studenci poznają wybrane gałęzie prawa polskiego i europejskiego, z szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego.

TARNOPOL. Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu prowadzona jest już od roku 1999 według zasad podobnych do schematu działania Szkoły we Lwowie. Specyfiką Szkoły w Tarnopolu jest uczestnictwo w niej nie tylko studentów prawa, ale także studentów kierunków ekonomicznych.

Część wspólna Szkół we Lwowie i w Tarnopolu.
Na zakończenie każdej edycji obu Szkół organizowane jest w Polsce seminarium, na którym studenci przedstawiają w języku polskim referaty przygotowywane w czasie trwania kursów. Do tej pory wiodącym tematem seminariów były rynki kapitałowe i prawo gospodarcze. Dzięki uczestnictwu studentów kierunków ekonomicznych z Tarnopola, seminaria obejmują z reguły także zagadnienia wykraczające poza ściśle rozumianą problematykę prawną, odnosząc się do ekonomicznego kontekstu omawianego tematu. Referaty prezentowane na seminarium umożliwiają uzyskanie ogólnych informacji o kulturze prawnej Ukrainy i praktycznych stosowanych tam rozwiązaniach.

Dla najlepszych studentów organizowane są praktyki zawodowe w Polsce, dające możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Nawiązane kontakty i umiejętności sprawiają, że absolwenci Szkoły stają się atrakcyjnymi pracownikami na rynku ukraińskim, a także polskim.

* * *

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorami Programów (zob. pod „Kontakt”).

Reklamy